[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
สถานศึกษาปลอดภัย  
 

เรื่อง ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจําปี ๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กําหนดให้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจําปี ๒๕๖๕ โดยให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ได้ยึดถือและ ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจําปี ๒๕๖๕ ดังนี

 1. มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทํารู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน