[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
แผนปฏิบัติการประจำปี  
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- ส่วนที่ 1-2  ประวัติ นโยบายต่างๆ

- ส่วนที่  3  รายรับ-รายจ่าย

- ส่วนที่ 4  โครงการ

- ส่วนที่  5  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

- ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2563

- ส่วนที่ 1-2  ประวัติ นโยบายต่างๆ

- ส่วนที่  3  รายรับ-รายจ่าย

- ส่วนที่ 4  โครงการ

- ส่วนที่  5  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

- ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2562

- ส่วนที่ 1-2  ประวัติ นโยบายต่างๆ

- ส่วนที่  3  รายรับ-รายจ่าย

- ส่วนที่ 4  โครงการ

- ส่วนที่  5  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

- ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2561

- ส่วนที่ 1-2  ประวัติ นโยบายต่างๆ

- ส่วนที่  3  รายรับ-รายจ่าย

- ส่วนที่ 4  โครงการ

- ส่วนที่  5  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

- ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2560

ส่วนที่ 1-2  ประวัติ นโยบายต่างๆ
ส่วนที่  3  รายรับ-รายจ่าย
ส่วนที่ 4  โครงการ
ส่วนที่  5  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน