หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดย : tanwimon
อ่าน : 2051
พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

กำหนดการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วันที่  ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๕๙
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
----------------------------------------------
 
๑๔.๓๐   น.    คณะครู  บุคลากร และนักเรียนพร้อมกัน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา                     
                   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
๑๔.๔๐   น.    พิธีเปิด
                        - ตัวแทนนักเรียนกล่าวรายงาน
                        -  ประธานกล่าวเปิดงาน            
๑๕.๐๐   น.    - วิทยากร โดย  นางสาวสิเรียม  เนียมนำ  บรรยายให้ความรู้เรื่อง                             
                    “การพัฒนาภาษาตามกรอบ CEFR”
                   - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง
                   - Activity  Vocabulary
                   ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณวิทยากร
๑๖.๓๐   น.    เสร็จสิ้นโครงการ
 
**********************

 
หมายเหตุ     กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม