ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาการจัดการศึกษา :    วิชาดี มีอนามัย ใฝ่ประหยัด รักคุณธรรม