ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เลขที่ 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074 614 046

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง