วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...วิสัยทัศน์ (Vision)
          หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงไว้ดังนี้
“มุ่งเป็นองค์กรคุณภาพ ด้านทักษะ อาชีพ ชั้นนำของภาคใต้ ปี 2568”
! มุ่งเป็นองค์กรคุณภาพ
- จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการฝึกอบรมต่างๆ ดูแลผู้เรียน ฝึกผู้เรียน
ตามนโยบาย 6 ข้อ ของวิทยาลัยฯ
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครู เจ้าหน้าที่โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
-  ติดตามการทำงาน การดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ
- ครู นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของไทย
 
 
! ด้านทักษะ อาชีพ
- สอนผู้เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ จัดการเรียนการสอนอาชีพเฉพาะทาง
ในสาขาที่สังคมต้องการ ตามนโยบาย 6 ข้อ
- ควบคุมการเรียนการสอนตามคุณภาพและส่งเสริมการทดสอบฝีมือแรงงาน การติดตามการประกอบอาชีพ
ผู้เรียน ศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ
 
! ชั้นนำของภาคใต้ ปี 2568
- เทียบคุณภาพกับสถานศึกษาประเภทเดียวกับสารพัดช่างภาคใต้ จำนวนผู้เรียนระยะสั้น และผู้สำเร็จ
การศึกษา การมีงานทำต่อปี
- ความเป็นหนึ่ง ความเป็นเลิศของผู้เรียนในสถานศึกษาสารพัดช่าง 14 จังหวัด ในภาคใต้
 
ด้านที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ทำเป็น เน้นอาชีพ
                    V1“เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาเพื่อยกระดับฝีมือสู่การประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม”
ด้านที่ 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและทันสมัย
                     V2 “พัฒนาหลักสูตรสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ยกกำลังสองสู่ชุมชน”
ด้านที่ 3 จัดการบริหารครบวงจรด้วย IT
                    V3 “เป็นสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล”
ด้านที่ 4 ชุมชนสถานประกอบการมีส่วนร่วม
                    V4 “มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน”
ด้านที่ 5 บุคลากรสำราญ งานสำเร็จ
                    V5 “มุ่งพัฒนาสถานศึกษา การเป็นองค์กรแห่งความสุข”
ด้านที่ 6 ให้บริการที่ดี มีผลงานเด่น
                     V6 “มุ่งยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมอาชีพ”
พันธกิจ (Mision)
           หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ
โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุจากการดำเนินงานตามพันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีและนำไปประกอบอาชีพอย่างมั่นคง
          พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
          พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สำหรับการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกภารกิจของวิทยาลัยฯ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills)
          พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาชีพที่หลากหลาย
          พันธกิจที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
          พันธกิจที่ 6 ยกระดับการฝึกอบรมแบบครบวงจร
                   
กลยุทธ์ (Strategy)
ที่ พันธกิจ กลยุทธ์
1 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนำไปประกอบอาชีพอย่างมั่นคง กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับทักษะผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 ใช้เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย และก้าวทันเทคโนโลยี
2 พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน กลยุทธ์ที่ 1 สำรวจความพร้อมและความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
กลยุทธ์ที่ 2 ทำความร่วมมือให้ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ใช้เทคนิคการสอนและสื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย
3 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สำหรับการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกภารกิจของวิทยาลัยฯ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต
(Future Skills)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการระบบเครือข่ายความเร็วสูง ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ที่ 2 อบรมครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเว็บไซต์ เว็บเพจ แพลตฟอร์ม เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน
 
4 พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาชีพที่หลากหลาย กลยุทธ์ที่  1 จัดการความร่วมมือกับโรงเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่  2 จัดการความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ที่ พันธกิจ กลยุทธ์
5 พันธกิจที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
6   กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร
กลยุทธ์ที่  3 เพิ่มศักยภาพในการบริการและโอกาสในการเข้าถึงอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย
 
สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ สีม่วง
                    สีม่วง หมายถึง ความรู้และความสำเร็จ
ต้นไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง
                    ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ