อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ข้อมูลจำเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ชื่อสถานศึกษา             วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ           PHATTHALUNG  POLYTECHNIC  COLLEGE
 ที่ตั้ง                        เลขที่  5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์   จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์  93000
โทรศัพท์                    โทร  074 – 614046
โทรสาร                     โทร  074 – 611640
เว็บไซต์                     http://www.ptlpoly.ac.th
อีเมล                        Saraban@ptlpoly.ac.th
ปรัชญาการจัดการศึกษา :    วิชาดี มีอนามัย ใฝ่ประหยัด รักคุณธรรม
ปณิธาน :                           มุ่งจัดการศึกษา สร้างอาชีพ บริการชุมชน
ค่านิยมองค์กร:                   1. รักสามัคคี
2. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ใจบริการ   
วัฒนธรรมองค์กร :             1. ปรับเปลี่ยน พัฒนา
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ทำงานเป็นทีม
อัตลักษณ์ :                       บริการดุจญาติมิตร
เอกลักษณ์ :                      ฝึกอาชีพ  สร้างรายได้
สโลแกน :                        เราจะสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน