ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการ